วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พระอาจารย์พระครูไพบูลย์ วัดหงษ์รัตนาราม